Gedragscode voor een veilig sportklimaat bij Platform Limburg Handbal

De trainer, coördinator en vrijwilliger van Platform Limburg Handbal:

ZORGT VOOR EEN VEILIGE OMGEVING
Schep een omgeving en een sfeer, waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen, en -eisen.

KENT EN HANDELT NAAR DE REGELS
Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen én pas ze ook toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of –onderzoeken.

IS ZORGVULDIG EN OPRECHT BIJ HET VERMELDEN VAN ERVARING EN FUNCTIES
Vermeldt alle relevante feiten bij de aanstelling als trainer, coach of begeleider en overlegt elke drie jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

IS ZICH BEWUST VAN MACHTSONGELIJKHEID EN (SOMS OOK) AFHANKELIJKHEID EN MISBRUIKT ZIJN POSITIE NIET
Gebruikt de positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik, fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte of denigrerende opmerkingen, en aanrakingen en seksueel misbruik. Alle seksuele handelingen, – contacten en – relaties met minderjarigen zijn onder geen beding geoorloofd.

RESPECTEERT HET PRIVELEVEN VAN DE SPORTER
Dringt niet verder in het privéleven van sporters in dan noodzakelijk is. Gaat met respect om met de sporter en met ruimtes waarin de sporters zich bevinden, gaat nooit alleen met een sporter de kleedkamer, de douche of hotelkamer in.

TAST NIEMAND IN ZIJN WAARDE AAN
Onthoudt zich van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedragingen. Maakt geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en is tolerant.

IS EEN VOORBEELD VOOR ANDEREN EN ONTHOUDT ZICH VAN GEDRAGINGEN EN UITLATINGEN WAARDOOR DE SPORT IN DISKREDIET WORDT GEBRACHT
Gedraagt zich hoffelijk en respectvol, onthoudt zich van grievende, en/ of beledigende opmerkingen.

NEEMT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport. Wordt aangeboden om iets te doen of na te laten, dan wordt dit gemeld aan de Manager Limburg Handbal.

BIEDT GEEN GUNSTEN, GESCHENKEN, DIENSTEN OF VERGOEDINGEN AAN
om iets te doen of na te laten wat in strijd is met de integriteit van de sport.

ZIET TOE OP NALEVING VAN REGELS EN NORMEN EN WAARDEN
Ziet toe op de naleving van de reglementen, de huisregels, de gedragscode en andere normen en waarden.

IS OPEN EN ALERT OP WAARSCHUWINGSSIGNALEN
Is waakzaam en alert op signalen en aarzelt niet om signalen door te geven aan de Manager Limburg Handbal, de vertrouwens(contact)persoon en/of contact op te nemen met het vertrouwenspunt sport. Gedragscode voor trainers/coaches en begeleiders Handbalschool Limburg 1-9-2021 versie 1.0.

IS VOORZICHTIG
Stelt nooit informatie beschikbaar, die nog niet openbaar is gemaakt en kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wedt niet op handbalwedstrijden.

DRINKT TIJDENS HET TRAINEN, COACHEN, BEGELEIDEN GEEN ALCOHOL EN MAAKT EEN AFSPRAAK MET DEELNEMERS DAT ER GEEN ALCOHOL WORDT GEDRONKEN.

Vertrouwenspersoon Platform Limburg Handbal

De VertrouwensPersoon (VP)

Bij Stichting Platform Limburg Handbal 2.0 wordt veilig sportief bezig zijn in alle facetten ondersteund. Handbalschool Limburg is, als onderdeel van Platform Limburg Handbal, een organisatie waarin eenieder in deze samenleving zich thuis voelt en met plezier kan sporten. Gedrag en/of uitspraken die als ongewenst of intimiderend wordt ervaren, wordt niet getolereerd. Deelnemers, ouders, trainers, bestuursleden, vrijwilligers, toeschouwers die o.a. te maken krijgen met ongewenst (seksueel) gedrag of uitlatingen en hier met iemand over willen spreken, kunnen zich richten tot de VertrouwensPersoon (VP).

De VP is het eerste aanspreekpunt bij meldingen van ongewenst gedrag (zoals pesten, bedreigen, discriminatie) en/of (seksuele) intimidatie. Maar de VP is er ook voor andere klachten of problemen met bijvoorbeeld problemen rondom seksuele geaardheid en genderproblematiek. De VP kan daarin een luisterend oor bieden. Een gesprek met de VP gebeurt in alle vertrouwelijkheid. Samen wordt gekeken naar een oplossing. De VP biedt steun, advies en informatie. Indien nodig kan de VP de melder doorverwijzen naar iemand anders binnen de vereniging of andere hulpverlenende instanties.

De VP valt onder directe verantwoordelijkheid van de voorzitter van het bestuur, maar maakt zelf geen deel uit van het bestuur. Voor Platform Limburg Handbal is de VP belegd bij de externe organisatie Prettig Werken. Contactpersoon is mevr. Amanda Klein.

U kunt een afspraak maken met de VP door een e-mail te sturen naar:

Amanda Klein

  1. info@prettigwerken.nl
  2. 06-44474692
  3. www.prettigwerkenlimburg.nl
Meer informatie